Regulamin serwisu Qubi

1.§Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki  świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem qubi-online.pl, w tym usług agencyjnych.
  2. Serwis jest administrowany przez QUBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim (86-050), ul. Szarych Szeregów 14,  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuj Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000954696, NIP: 5543000685, REGON: 521287604, kapitał zakładowy: 5.000 zł
  3. Pojęcia użyte w dalszej części regulaminu rozumie się w sposób następujący
   1. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Merchanta za pośrednictwem Serwisu polegająca na pośrednictwie w sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu,
   2. Merchant – Użytkownik, w zakresie w jakim publikuje Oferty,
   3. Klient – Użytkownik, w zakresie w jakim dokonuje zakupów za pośrednictwem Ofert,
   4. Użytkownik – Merchant lub Klient,
   5. Oferta – oferta dotycząca sprzedaży Towaru publikowana przez Merchanta,
   6. Prowizja – wynagrodzenie otrzymywane przez Operatora od Merchanta za korzystanie z Serwisu, naliczane od wartości Transakcji, które zawarł z Klientami za pośrednictwem Serwisu,
   7. Towar – ruchomość, usługa lub treść cyfrowa prezentowana do sprzedaży przez Merchanta w Ofercie,
   8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem qubi-online.pl,
   9. Operator – Qubi sp. z o.o.,
   10. Transakcja – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Merchantem jako sprzedającym i Klientem jako kupującym, za pośrednictwem Serwisu,
   11. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
  4. Kontakt z Operatorem można nawiązać za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
   1. Adres e-mail: Kontakt@qubi-online.pl
   2. Adres korespondencyjny: ul. Szarych Szeregów 14, 86-050 Solec Kujawski
  5. Operator będzie wykorzystywał następujące sposoby porozumiewania się z Konsumentem:
   1. formularze zawarte w Serwisie,
   2. korespondencja pocztowa,
   3. komunikacja telefoniczna (połączenia głosowe i SMS),
   4. korespondencja e-mail.

2.§Konto

  1. Do korzystania z Usług oraz do dokonywania Transakcji jako Klient, wymagane jest Konto.
  2. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. 
  3. Konto w Serwisie mogą posiadać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, reprezentowane przez uprawnionych przedstawicieli. W przypadku osób fizycznych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, wymagana jest dodatkowo zgoda przedstawiciela ustawowego.
  4. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie prawdziwymi danymi formularza w Serwisie, potwierdzenie adresu e-mail oraz jego aktywację przez Operatora. Rejestracja Konta przez Merchanta i jego aktywacja, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Merchantem a Operatorem.
  5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania przez Użytkowników wymagań koniecznych do założenia Konta lub jego określonego typu, Operator ma prawo wezwać Użytkownika do wykazania spełniania tychże wymagań i w całości lub częściowo zawiesić funkcjonalności Konta.

3.§Bezpieczeństwo

  1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia komputerowego (np. komputera stacjonarnego, smartfona, laptopa lub tabletu) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
  2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak:
   1. próby nielegalnego pozyskania danych Użytkownika lub wyłudzenia od niego pieniędzy poprzez podszywanie się pod Operatora,
   2. nieautoryzowane przechwytywanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  3. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 2, Operator stosuje zabezpieczenia, a w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem za pośrednictwem Serwisu, a także umożliwia Użytkownikowi weryfikację tożsamości Operatora.
  4. Aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:
   1. Uważnie weryfikować, czy na pewno znajduje się on w Serwisie (weryfikując adres wpisany w przeglądarce pod kątem literówek oraz zwracając uwagę na zieloną „kłódeczkę” w pasku adresu strony), a nie na stronie będącą jego imitacją,
   2. Korzystać wyłącznie ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym oraz tzw. firewallem.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:
   1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
   2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników,
   3. korzystania z treści Operatora lub innych osób zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty,
   4. naruszania Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Operator może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Użytkownika, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień Regulaminu.

 4.§Oferta

  1. Publikacja Oferty dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
  2. Publikowana w Serwisie Oferta musi zawierać co najmniej:
   1. dane identyfikacyjne Merchanta, 
   2. nazwę Towaru,
   3. opis głównych cech Towaru,
   4. całkowitą cenę Towaru,
   5. oferowane przez Merchanta metody dostawy,
   6. ilość egzemplarzy Towaru dostępnych do sprzedaży,
   7. informacje wymagane przepisami prawa, a w szczególności ustawą o prawach konsumenta (Merchant zobowiązany jest do ich umieszczenia w Ofercie we własnym zakresie),
   8. oznaczenie prawidłowej kategorii Towaru, spośród zdefiniowanych przez Operatora.
  3. Merchant może dodać do Oferty również fotografie przedstawiające Towary w maksymalnej ilości 12 zaś objętość każdej fotografii nie może przekraczać 5 MB. 
  4. Treść Oferty powinna odzwierciedlać stan faktyczny i nie może wprowadzać w błąd.
  5. Niedozwolone jest publikowanie więcej niż jednej Oferty dotyczącej tego samego Towaru.
  6. Merchant zobowiązany jest zagwarantować, że treść Oferty nie będzie naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw wyłącznych z zakresu własności przemysłowej, a także dóbr osobistych, a Towar pochodzi z legalnych źródeł. Merchant zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych do sprzedaży danego Towaru licencji, koncesji, zezwoleń lub podobnych aktów administracyjnych.
  7. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie kategorii Towarów wskazanych w Załączniku nr 1, które zostały wytworzone przez Merchanta. Zabronione jest publikowanie Ofert dotyczących Towarów nabywanych od podmiotów trzecich w celu dalszej odsprzedaży. 
  8. Operator ma prawo wstrzymać publikację Oferty, a opublikowaną Ofertę ukryć i wezwać Merchanta do dokonania jej zmiany w terminie 2 dni, a po jego bezskutecznym upływie – odmówić publikacji lub trwale ją usunąć, jeżeli narusza ona przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
   1. zawiera treści niezgodne ze stanem faktycznym lub wprowadzające w błąd,
   2. zawiera słowa powszechnie uznane za obraźliwe,
   3. narusza dobra osobiste innych osób,
   4. narusza prawa osobiste lub majątkowe prawa osób trzecich,
   5. narusza prawa ochronne do znaków towarowych osób trzecich,.
   6. dotyczy przedmiotu niedozwolonego do sprzedaży lub o nielegalnym źródle pochodzenia
   7. w inny sposób narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  9. Zmiana treści Oferty możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Operatora.
  10. Merchantowi zabrania się umieszczania w Serwisie (w tym w szczególności w treści Ofert) informacji, które mogłyby skutkować zawarciem między stronami umowy dotyczącej Towarów publikowanych w Serwisie, bez pośrednictwa Serwisu.

5.§Transakcje

  1. Operator nie jest stroną Transakcji pomiędzy Merchantem a Klientem zawartych wskutek reakcji na Ofertę. Operator nie odpowiada wobec żadnej ze stron za zobowiązania wynikające z tychże umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia, ani nie gwarantuje, że strony Transakcji są uprawnione i zdolne do wykonania umowy. Administrator działa jako agent Merchanta, albowiem na podstawie niniejszego Regulaminu, Strony zawierają umowę agencyjną, o której mowa w art. 758 kodeksu cywilnego, polegającą na stałym pośredniczeniu przez Operatora na rzecz Merchanta w zawieraniu umów sprzedaży z Klientami.
  2. Klient zawiera umowę sprzedaży z Merchantem, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu.
  3. Operator wysyła Klientowi i Merchantowi, między którymi doszło do Transakcji, potwierdzenie e-mail, zawierające dane stron oraz przedmiot umowy, do której zawarcia doszło. Potwierdzenie to ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś Merchant zobowiązany jest do potwierdzenia Transakcji w sposób prawem przewidziany.
  4. Merchant zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uregulowania płatności, chyba że treść Oferty stanowi inaczej.

6.§Odpłatność za Towary

  1. Klient dokonuje płatności na rzecz Merchanta za pośrednictwem poprzez usługę tPay obsługiwaną przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań) lub bezpośrednio na rzecz Merchanta w gotówce, przy odbiorze osobistym.
  2. Środki wpłacone za pośrednictwem platformy tPay przekazywane są Merchantowi w terminie 7 dni, na wskazany przez niego rachunek bankowy, co którego dane właściciela zgadzają się z danymi Merchanta.
  3. Operator przed przekazaniem środków ma prawo zażądać od Merchanta udokumentowania uprawnień do podanego przez siebie rachunku bankowego.
  4. Operator nie świadczy usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

 7.§Prowizja

  1. Korzystanie z Serwisu przez Merchanta jest odpłatne w formie Prowizji od transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu w wysokości 9% wartości netto Transakcji. Wskazana wyżej kwota podlega powiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Prawo do Prowizji powstaje w momencie dokonania przez Klienta zapłaty za Towar.
  3. Prowizja od Merchanta płatna jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
  4. Prowizja płatna jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy, na podstawie wystawionej przez Operatora faktury VAT.
  5. Merchantowi przysługuje prawo do zwrotu Prowizji w odniesieniu do Transakcji, co do których Klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, pod warunkiem zgłoszenia wniosku w terminie 1 miesiąca od dnia naliczenia Prowizji i udokumentowania faktu odstąpienia od umowy. Zwrot realizowany jest w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia udokumentowanego wniosku.
  6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Prowizji, Operator wzywa Merchanta do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy siedmiodniowy termin, po czym uprawniony jest do zawieszenia funkcjonalności jego Konta w całości lub części, w tym do zawieszenia lub usunięcia jego Ofert.

8.§Plasowanie i wyróżnianie Ofert

  1. Wyłącznym czynnikiem wpływającym na plasowanie (tj. kolejność wyświetlania) Ofert w poszczególnych kategoriach, jest data opublikowania Oferty, zgodnie z zasadą, iż najnowsze oferty wyświetlane są na początku.
  2. Dodatkowo Merchant może zapewnić lepszą widoczność Oferty, poprzez usługę wyróżnienia Oferty. W ramach usługi wyróżniania, Oferta jest dodatkowo widoczna w  zakładce „Wyróżnione”, gdzie znajdują się wszystkie Oferty Merchantów, dla których aktywna jest usługa wyróżniania. Dodatkowo, w zakładce „Polecane Produkty” widoczne jest w sposób rotacyjny 8 Ofert z aktualnie wykupioną usługą wyróżniania, zmieniające się po każdym odświeżeniu strony. Wyświetlanie w zakładce „Polecane Produkty” odbywa się w taki sposób, aby zapewnić możliwie równą liczbę wyświetleń wszystkim Ofertom, które w danej chwili są wyróżniane.
  3. Usługa wyróżniania Oferty płatna jest z góry i aktywowana jest poprzez odpowiednia dyspozycję przy publikacji Oferty. Wynagrodzenie Operatora za wyróżnienie jednej Oferty wnosi 19 zł brutto.

9.§Rozstrzyganie reklamacji

  1. Reklamacje z tytułu nienależytej realizacji Usług świadczonych przez Operatora, należy zgłaszać na dane kontaktowe podane w § 1 ust. 4.
  2. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym niż kolejne 14 dni.
  3. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające realizację reklamacji, opis wadliwości świadczonych usług, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

10.§Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
 1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
 2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału Operatora, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 3. według miejsca wykonania umowy.
 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Użytkownikiem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). 
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.§Rozwiązywanie umów o świadczenie  Usług

  1. Merchant może w każdej chwili może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia.
  2. Operator może rozwiązać z Merchantem umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, gdy  pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
  3. Merchant, z którym rozwiązano Umowę w trybie ust. 2, jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora.
  4. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu, zawieszone zostają uprawnienia do publikacji Ofert oraz zakupu Towarów.

12.§Własność intelektualna

  1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
  2. Korzystanie z zawartości Serwisu oraz z materiałów udostępnianych przez Merchantów możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego. 
  3. Merchant udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas nieokreślony do wszystkich treści umieszczanych przez niego w Serwisie, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Operatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.

13.§Odstąpienie

  1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy  o świadczenie Usług zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
  2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.
  3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając fizycznie lub elektronicznie na adres e-mail Operatora. Użytkownik może posłużyć się wzorem załączonym do Regulaminu w Załączniku nr 2.
  5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
  6. Operator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Użytkownik.
  7. W przypadku rozpoczęcia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie ceny wynagrodzenia. 
  8. Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  9. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje również Użytkownikowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.

14.§Zmiana Regulaminu

  1. Operator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
  2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą poczty elektronicznej.
  3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Operatora w przewidzianym wyżej terminie. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust 2. Rozwiązanie Umowy oznacza zaprzestanie publikacji Ofert, z zastrzeżeniem skuteczności Transakcji zawartych przed dniem rozwiązania.
  4. Do Transakcji zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
  5. Operator może zmienić treść Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn uzasadniających taką zmianę:
   1. zaistnienia siły wyższej,
   2. zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnej,
   3. zaistnienia istotnych zmian w działalności Operatora o charakterze biznesowym, w tym zmian w ofercie Operatora oraz w umowach z podmiotami trzecimi,
   4. dostrzeżenia w praktyce funkcjonowania Serwisu postanowień budzących wątpliwości interpretacyjne,
   5. dostrzeżenia przez Operatora w praktyce funkcjonowania Serwisu postanowień stanowiących przedmiot nadużyć Użytkowników, polegających na wykorzystaniu uprawnień przewidzianych w Regulaminie w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

15.§Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu określa Polityka Prywatności.

ZAŁĄCZNIK NR 1

● Jedzenie

○ Wędliny

○ Ryby

○ Sery i twarogi

○ Miody

○ Przyprawy

○ Przetwory

○ Ciasta

○ Słodycze

○ Soki

○ Gotowe dania

○ Warzywa i owoce

● Biżuteria

○ Bransoletki

○ Naszyjniki

○ Kolczyki

○ Pierścionki

○ Opaski

○ Zawieszki

● Dla domu

○ Meble

○ Dekoracje

○ Naczynia

○ Wyroby z drewna

○ Wyroby z wikliny

○ Obrazy

○ Tekstylia

○ Kadzidła i świece

○ Inne

● Dla ogrodu

○ Meble

○ Dekoracje

○ Donice

○ Rośliny

● Moda

○ Sukienki i spódnice

○ Koszule

○ Bielizna

○ Paski

○ Spodnie

○ Buty

○ Czapki, szaliki i rękawiczki

○ Swetry

○ Bluzy

○ Kurtki i płaszcze

○ Torby i plecaki

● Zabawki

○ Maskotki

○ Lalki

○ Klocki

○ Gry

○ Puzzle

○ Pojazdy

○ Z drewna

○ Inne

● Kosmetyki

○ Mydła

○ Kremy i balsamy

○ Szampony i odżywki

○ Peelingi

○ Do brody

○ Oleje

○ Szczotki

○ Do kąpieli

○ Perfumy

○ Zestawy

● Okolicznościowe

○ Boże Narodzenie

○ Wielkanoc

○ Walentynki

○ Święto Zmarłych

○ Halloween

○ I Komunia

○ Wesele

○ Chrzest

● Prezenty

○ Dla niego

○ Dla niej

○ Kosze prezentowe

○ Zestawy prezentowe

● Zdrowie

○ Zioła

○ Syropy

● Dla zwierząt

○ Legowiska

○ Zabawki

○ Ubranka

● Aktywny styl życia

○ Dietetyka

○ Plany treningowe

○ Trener personalny

● Usługi

○ Krawiectwo

○ Szkolenia i korepetycje

○ Rzemiosło

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat: QUBI sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 14, 86-050 Solec Kujawski, e-mail: kontakt@qubi-online.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • według miejsca zamieszkania pozwanego,
 • według siedziby zakładu głównego lub oddziału Operatora, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.
 • W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Użytkownikiem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). 
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Rozwiązywanie umów o świadczenie  Usług
  • Użytkownik może w każdej chwili może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia.
  • Operator może rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, gdy  pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
  • Użytkownik, z którym rozwiązano Umowę w trybie ust. 2, jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu, zawieszone zostają uprawnienia do publikacji Ofert oraz zakupu Towarów.
 • Własność intelektualna
  • Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
  • Korzystanie z zawartości Serwisu oraz z materiałów udostępnianych przez Merchantów możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego. 
  • Merchant udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas nieokreślony do wszystkich treści umieszczanych przez niego w Serwisie, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Operatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.
 • Odstąpienie
  • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy  o świadczenie Usług zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
  • Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.
  • Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  • Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając fizycznie lub elektronicznie na adres e-mail Operatora. Użytkownik może posłużyć się wzorem załączonym do Regulaminu w Załączniku nr 2.
  • W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
  • Operator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Użytkownik.
  • W przypadku rozpoczęcia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie ceny wynagrodzenia. 
  • Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje również Użytkownikowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.
 • Zmiana Regulaminu
  • Operator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
  • Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników drogą poczty elektronicznej.
  • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Operatora w przewidzianym wyżej terminie. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem upływu okresu, o którym mowa w ust 2. Rozwiązanie Umowy oznacza zaprzestanie publikacji Ofert, z zastrzeżeniem skuteczności Transakcji zawartych przed dniem rozwiązania.
  • Do Transakcji zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
  • Operator może zmienić treść Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn uzasadniających taką zmianę:
   • zaistnienia siły wyższej,
   • zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnej,
   • zaistnienia istotnych zmian w działalności Operatora o charakterze biznesowym, w tym zmian w ofercie Operatora oraz w umowach z podmiotami trzecimi,
   • dostrzeżenia w praktyce funkcjonowania Serwisu postanowień budzących wątpliwości interpretacyjne,
   • dostrzeżenia przez Operatora w praktyce funkcjonowania Serwisu postanowień stanowiących przedmiot nadużyć Użytkowników, polegających na wykorzystaniu uprawnień przewidzianych w Regulaminie w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.
 • Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu określa Polityka Prywatności.

Załącznik nr 1 – kategorie produktów.

Załącznik nr 2 – odstąpienie od umowy.